چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹ ۱۵:۱۳
» اعضاء و ساختار » هیئت مؤسس

هیئت موسس

1.سید حسین دین پرور

2. مهدی محقق

3. سید مصطفی محقق داماد